Badanie kultury organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej stanowi punkt wyjścia do
planowanych zmian w zakresie funkcjonowania organizacji, realizowanych procesów, systemu zarządzania oraz zwiększeniu zaangażowania i minimalizacji oporu przeciwko zmianom

Kultura organizacyjna określa tożsamości firmy. Jest to zbiór wartości, postaw, formalnych i nieformalnych norm występujących
w organizacji. 

Kultura organizacyjna wpływa na efektywność pracowników
a w dalszej kolejności na wynik finansowy.

Badanie kultury organizacyjnej to unikalne narzędzie, które pomaga w diagnozie, poznaniu i zrozumieniu specyfiki organizacji. Dostarcza kluczowych informacji pomocnych w zarządzaniu zespołami, projektowaniu zmian, usprawniania procesów biznesowych oraz identyfikacji potrzeb szkoleniowych.

Celem badania jest diagnoza obecnej i pożądanej kultury organizacyjnej.

Do oceny kultury organizacji wykorzystujemy  kwestionariusz  OCAI –(Organizational Culture Assessment Instrument). Identyfikujemy, który z czterech typów kultury jest najbardziej dominujący w organizacji.

Zakres badania uzgadniamy w zależności od potrzeb firmy może zostać rozszerzony o inne aspekty np. badanie satysfakcji, postaw, opinii pracowników organizacji czy też gotowości do zmian.